top of page

FAQ

Q: 如何預約服務? A:

Q: 如未能出席, 是否可即日取消預約? A:

Q: 如何選擇適合我的療程? A:

Q: 進行染髮前該洗頭嗎? A:

Q: 你們接受什麼付款方式? A:

Q: 是否有其他附加收費? A:

bottom of page